جشنواره گزارش فبلم و گزارش برنامه ایران -1


سومین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش های کوه نوردی انجمن کوه نوردان ایران نیمه اول دی ماه 87 در دو روز برگزارمی شود ، تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره بالغ بر 46 گزارش نوشتاری و 43 فیلم می باشد ، جلسات دبیرخانه جشنواره به صورت هفتگی تشکیل می شود.
برای سازمان دهی امور مربوط به جشنواره مسئولین و کمیته های مختلف کاری تشکیل شده اند که نام هر کمیته و سرپرست آن به شرح زیر می باشد:
دبیر جشنواره سهند عقدایی


دبیر هیات داوران کاظم فریدیان


کارگردان هنری مریم میرمیثاقی


کمیته اطلاع رسانی عباس ثابتیان
کمیته مالی و برنامه ریزی جواد نظام دوست
کمیته تدارکات ...........
کمیته تشریفات مژگان خلیلی

0 comments: