فهرست برنامه های جشنواره گزارش برنامه هاي كوهنوردي


فهرست برنامه های جشنواره

پنج شنبه 5/10/1387
00/14 آغاز برنامه
10/14 نمایش فیلم علم کوه ساخته یوسف زمانیان
00/15افتتاحیه
40/15 نمایش فیلم قله ای در جزیره ساخته یوسف زمانیان
20/16 نمایش فیلم در برابر باد ساخته ابراهیم واقف
00/17استراحت و پذیرایی
30/17میز گرد فیلم سازی با حضور داوران بخش فیلم
30/18 نمایش فیلم عبور از ریگ جن ساخته آرش رییسیان
00/19 نمایش فیلم کلون بستک به سرکچال ساخته توحید نوروزی


جمعه 6/10/1387
00/14 آغاز برنامه
30/14 نمایش فیلم سفر به افریقا ساخته مهدی گل محمدی
15/15 نمایش فیلم دماوند ساخته یوسف سورنی نیا
00/16میز گرد گزارش نویسی با حضور داوران بخش نوشتاری
00/17 استراحت و پذیرایی
30/17نمایش خارج از بخش مسابقه فیلم خانتنگری ساخته رضا نظام دوست
15/18 نمایش فیلم مستند جشنواره سوم
30/18 اختتامیه/معرفی آثار برتر

0 comments: