لیلا اسفندیاری و سه برنامه دیگر...


لیلا اسفندیاری بعد از اجرای پر برنامه نانگاپاربات و در جلسه گزارش برنامه آن، سه برنامه دیگر را برای سالهای بعد اعلام کرد:

1- تلاش برای صعود قله لیلا پیک - ارتفاع 6660 متر - پاکستان خرداد 88

2- شرکت در اکسپدیشن غارنوردی جیتا - لبنان - پائیز 88

3- تلاش بر روی قله آناپورنا- نپال- بهار 89

0 comments: