يك سال از درگذشت علي اصغر غني پور گذشت
غني پور يار بود و همنورد
يادگارهاي او بر صفحاتي ساده و با خطوطي خوش
نشان از قلبي صاف و با صفا داشت
صفاي وجودش بهترين خاطره از جمع ياران بوده و هست
يادش گرامي و روانش شاد باد

0 comments: