دوچرخه کوهستان- دریاچه تار و هویر
برنامه دوچرخه کوستان

منطقه: دریاچه دتار و هویر- جاده فیروزکوه

نفرات: محمد عصاری نژاد
افشین یوسفی
حمید زندیه

تاریخ اجرا: 13 اردیبهشت 1387

0 comments: