برنامه دوچرخه کوهستان - قله پرسون 3100 متر
برنامه دوچرخه کوهستان

منطقه: قله پرسون 3100 متر- البرز مرکزی- افجه

اعضای تیم
محمد عصاری نژاد
افشین یوسفی
حمید زندیه

تاریخ اجرا: 6 اردیبهشت 1387

0 comments: