اتحاديه جهاني غارنوردي (U.I.S) قرار است سال آينده در يك برنامه‌ آموزشي 15 روزه، غارنوردان ايراني را با مباحث و فعاليت‌هاي مرتبط با غارنوردي آشنا ‌كند.

افشين يوسفي، ‌عضو باشگاه كوهنوردي دماوند، در‌باره سفر دبير اتحاديه جهاني غارنوردي به ايران به ميراث‌خبر گفت:« فدي نادر، دبير اتحاديه جهاني غارنوردي در سفر خود به ايران علاوه بر انجام امور شخصي پروژه‌‌هاي آموزشي مباحث مرتبط با غارنوردي مانند امداد و نجات،‌ نقشه‌كشي، عكاسي و فيلمبرداري و غارشناسي را در ايران اجرا خواهد كرد.»

وي گفت:« اجراي اين برنامه‌ها با اين دليل انجام مي گيرد كه ايران داراي قابليت‌هاي قابل توجهي در رشته غارنوردي است اما از نظر آموزشي در سطح مطلوبي قرار ندارد.»

يوسفي با اعلام اينكه اتحاديه جهاني غارنوردي قرار است مهرماه سال آينده و به مدت 15 روز غارنوردهاي ايراني را با مباحث آموزشي آشنا كند، اضافه كرد:« برنامه‌هاي آموزشي اتحاديه جهاني غارنوردي با همكاري باشگاه دماوند اجرا مي‌شود.»

به گفته وي، برخي از اعضاي اين گروه كه براي آموزش به ايران عزيمت خواهند كرد پيش‌تر براي ديدار از غارهاي "پراو" و "سراب" به كشورمان آمده بوند. اين گروه آموزشي با مليت‌هايي از كرواسي، بلژيك، سوئيس، ايتاليا،‌ آلمان، ‌فرانسه و ايران خواهد بود.

0 comments: