گشایش مسیر اراکیها روی دیواره علم کوه
یک گروه 13 نفره متشکل از تعدادی از کوهنوردان اراک، طی یک برنامه 12 روزه موفق به کشایش مسیر روی دیواره علم کوه به نام اراکیها شدند


این گشایش در مدت 6 روز کار مداوم و بی وقفهروی دیواره انجام شد و 9 طول مسیر طبیعی و مصنوعی با کارگاه های رول و زنجیرو میخهای ستانداردانجام شده است
با تقدیم و احترام


محمود رئوفی، سرپرست برنامه
اسامی تیم گشایش


حسین عظیمی- محمد جلالی- داوود بهرامی- مجید خلجی- اکبر نوری- علیرضا یوسفی- محسن فضلی- حمید زضا گلکار- حمید مهربانی- بهنام سلیمانی
خانمها


ملیحه نادمی- اعظم فراهانی

0 comments: