گواهی تائید صعود برودپیک و کی 2 صادر شددو تائیدیه صعود صادر شده مقامات پاکستانی
برای قله برودپیک تا ارتفاع 8015 متر در سال 2005
و
برای قله کی 2 به ارتفاع 8611 متر در سال 2007

0 comments: