آخرین خبر از k2
کوهنوردان به آرامی از فراز K2 پائین می آینـد . انتظار می رود آمریکائی ها امـشب ( شنبه) را درکمپ 2 یا 3 بمانند . آنها به آرامی پائین می آیند زیرا که در حال کمک به کوهنوردی از تیمی دیگر هستند تا بتواند خوب را به کمپ اصلی برساند . از طرفی اعلام شد که Goal Gascia پر تغالی به کمپ اصلی رسیده و توانسته فاصله کمپ 4 تا کمپ اصلی را امروز طی کند .

0 comments: