انجمن کوه نوردان ايران در نظر دارد در مرداد ماه 1386 يک اردوي سنگ نوردي با اهداف زير برگزار نمايد:
1- آموزش


• روش ها و فنون تخصصي صعود ديواره هاي بلند


• ايمني در صعود هاي بلند


• امداد و نجات روي ديواره ها
2- تبادل تجربيات


• انتقال و اصلاح دانسته هاي ديواره نوردي


• بررسي اخلاقيات ديواره نوردي


• هماهنگ کردن روش هاي درجه بندي سطح کشور
3- گزينش


• گزينش 12 نفر براي شرکت در اردويي که با حضور مربيان فرانسوي سازمان GHM فرانسه، در آبان ماه 1386 در ايران برگزار خواهد شد.
زمان: 4 تا 7 مردادماه 1386
مکان: جاده چالوس، منطقه پل خواب
مربيان: افشين يوسفي، حسن نجاريان، فرشاد خليلي، حسين هيزم کار، رسول کشوري، اسماعيل متحير پسند، عليرضا نوري، اميرزرين، حسين بلند اختر، مجيد قاسمي
همچنين با توجه به محدود بودن ظرفيت اردوي سنگ¬نوردي برتر افراد آزمون انتخابي برگزارخواهد شد.
در اين راستا و به منظور فراهم آوردن امکان حضور علاقه منداني که موفق به شرکت در آزمون ورودي قبلي اين اردو نشده اند، برنامه آزمون ديگري در تاريخ 8/4/1386 اجرا خواهد شد.

بديهي است که موارد آزمون دقيقا مشابه آزمون قبلي خواهد بود و مربيان، گزينش نهايي را با در نظر داشتن امتياز شرکت کنندگان دو برنامه آزمون انجام خواهند داد.
سرپرست: جواد نظام دوست، افسر شانديز
مسئول ثبت نام: اسماعيل رضايي 09123279210
ظرفيت اردو: 25 نفر

هزينه دوره: 600,000 ريال

هزينه دوره براي اعضاي انجمن کوه نوردان ايران مبلغ 500,000 ريال است.

هزينه شرکت در تست انتخابي اردو 50,000 ريال مي باشد.
مهلت ثبت نام براي شرکت در آزمون انتخابي: ششم تیر ماه 1386
به همراه داشتن تجهيزات زير براي شرکت در تست ضروري است: - لوازم انفرادي ديواره نوردي - لوازم عمومي ديواره نوردي- بيمه پزشکي ورزشي معتبر- تغذيه براي يک روز
کميته ي آموزش


محمود بهادري

0 comments: