گزارش برگزاری دومین تست انتخابی جهت اردوی سنگ نوردی برتر


در روز جمعه 8/4/86 دومین دوره ارزیابی مهارتهای فنی سنگنوردان علاقمند برای شرکت در اردوی سنگ نوردی برتر در منطقه پل خواب برگزار شد

در این دوره از آزمون های ورودی 12 سنگنورد جدید به همراه 5 مربی حضور بهم رسانیده بودند
لازم به ذکر است که برگزاری این ارزیابی برای سنگنوردانی بعمل آمده بود که نتوانسته بودند در دوره اول شرکت کنند.

موارد مورد توجه در این آزمون همانند دوره اول و با همان شرایط برگزار شد


عناوین مورد توجه در ارزیابی عبارت بودند از :

صعود اسپرت و درجه مسیر

صعود و ابزارگذاری

صعود مصنوعی

کارگاه

سیستم های بار کشی

0 comments: