پنجاه و ششمين نشست ماهانه ي انجمن کوه نوردان ايران


پنجاه و ششمين نشست ماهانه ي انجمن کوه نوردان ايران

موضوع: زمان
1- گزارش هيات مديره عباس محمدي 10دقيقه
2- اخبار کو ه نوردي ايران مريم ميرميثاقي 20 دقيقه
3- اخبار کوه نوردي جهان مينو ضابطيان 30 دقيقه
4- تکامل کفش کوه نوردي و کتاني سنگ نوردي پريسا کوهي، رسول کشوري 30دقيقه
5- پذيرايي و استراحت 10 دقيقه
6- گزارش برنامه ي صعود زمستاني دماوند از يال سرداغ بابک حقدادي (اراک) 30 دقيقه
7- صاعقه و کوهستان دکتر کيوان بصيريان 30 دقيقه
زمان: چهارشنبه 9 خرداد ماه 1386 ساعت:17 تا 20
مکان: خيابان استاد نجات اللهي(ويلا)، نبش خيابان ورشو، مرکزسازمان هاي غيردولتي شهرداري، سالن آمفي تئاتر شماره2


http://www.alpineclub.ir/
تلفن: 66712421 نمابر:66712243
کدپستي: 1145774454 صندوق پستي: 5511-19395
نشاني: تهران، خيابان انقلاب، جنب لاله زارنو، شماره590، طبقه4، واحد12

0 comments: