گزارش کلاسهای یخ و برف- بخش اولبرگزاری کلاس یخ و برف
منطقه: حسن در


کلاس1 آقایان:
تاریخ: 7 اردیبهشت 1386
مدرسین: سلیم شالوم. پیمان ثروت

کلاس 2 آقایان:
تاریخ: 7 اردیبهشت 1386
مدرسین: کاوه کاشفی. وحید بهرامی


کلاس بانوان:
تاریخ: 6و7 اردیبهشت
مدرسین: لیلا بهرامی. پرستو ابریشمیسرپرست دوره : افشین یوسفی

0 comments: