والتر بوناتي


والتر بوناتي
دوباره به سی جولای و یال آبروزی و ارتفاع 8000 متری بر می گردیم و وقایع را با نگاهی دیگر دنبال می‌کنیم .
چرا لازم است بصورت جداگانه به والتر بوناتیWALTER BONATTI بپردازیم؟
این جوان 24 ساله به همراه باربر هونزایی مهدی Mehdi کپسولهای اکسیژن را به بارگاه نهم حمل می‌کردند تا در روز صعود مورد استفاده قرار بگیرد. آنها در تاریکی به نزدیکی بارگاه نه رسیدند بصورتی که صدای لینو و آشیل را ازدرون چادرها می‌شنیدند ولی نمی‌توانستند چادرها را پیدا کنند. هیچکدام ازآن دو از چادر خارج نشدند و فقط با فریاد به آنها گفتند که کپسولها را گذاشته و به بارگاه هشت بر گردند در شرایطی که آنها برای پیدا کردن چادرهایی که درچند قدمی شان بود مشکل داشتند، بازگشت به بارگاه هشت کار غیرممکنی بود. هر دو درارتفاع 8150 متری بدون کیسه خواب و کیسه بیواک ماندند. بوناتی به شکل معجزه آسایی سالم ماند ولی هردو دست و پای مهدی به شدت دچار سرما زدگی شد.
برای صعود آن دو ازچادر خارج شدند, کپسولها را برداشته و صعود را شروع کردند و به قله رسیدند. در بازگشت همه نگاهها متوجه صعود کنندگان قله بود. نه تنها کسی به چند و چون بیواک حماسی بوناتی و مهدی توجهی نمی‌کرد بلکه دو صعود کننده قله این اتهام را متوجه بوناتی کردند که او در آن شب اکسیژن را مصرف کرده و آنها در هنگام صعود با کپسولهای خالی مواجه شدند و مجبور به صعود بدون اکسیژن شدند. آنها بوناتی را دزد و دروغگو خطاب کردند.
طی ده سال دفاع بوناتی ازخودش خیلی مختصر و محدود به این بود که:
"آنها برای ساکت کردن من در مقابل عمل غبر انسانی خودشان این اتهام را برای من ساخته اند و اینکه ماسکهای اکسیژن نزد آن دو بود و ما نمی توانستیم ازاکسیژن کپسولها استفاده کنیم"
البته شنونده‌ چنداني براي اين حرف‌ها پيدا نمي‌شد. این موضوع درمحافل کوهنوردی نیز مطرح شده بود و بزرگان جمع به این تشخیص رسیده بودند که برای وجهه کوهنوردی ایتالیا مناسب نیست که چنین مطالبی بصورت عمومی منتشر شود. آنها این موضوع را به بوناتی نیز تفهیم کردند.
بعد ازده سال روزنامه ها که خودشان حقیقت را مخدوش کرده بودند دوباره به موضوع پرداختند و با چاپ یک عکس در 1964جعبه سیاه آن صعود باز شد .
عکس ازلینو لاسیدلی بر روی قله كي‌دو در حالیکه یک کپسول اکسیژن همراه اوست و ماسک اکسیژن روی صورتش قرار دارد. موضوع این بود که کوهنوردی که کپسولهای خالی را بدلیل سنگینی در بارگاه نه رها کرده وپایین نیاورده بود(اظهارات و عملکرد لاسیدلی) دلیلی نداشت که کپسول خالی را تا قله با خود حمل کرده و با آن عکس بگیرد. پس مهدی و بوناتی با حمل این کپسولها آنها را در صعود یاری داده بودند در حالیکه آنها به درخواست کمک مهدی که صدایش را در بارگاه نه می شنیدند وقعی نگذاشته و کمکی نکردند. آنها برای حذف یک مدعی صعود به قله(بوناتی) پیدا نکردن چادر توسط آنها را جشن گرفتند و آنها را به پایین فرا خواندند و برای خفه کردن صدای او این اتهام را برایش ساختند .واقعيت صعود K2 در 1954 با آنچه در گزارشها آمده بود تفاوتی اساسی داشت!

والتر بوناتي و لينولاسيدلي در سال 2004 پنجاهمين سال صعودK2

0 comments: