گنج‌جويان، جنگ‌جويان و غارنوردان


گنج‌جويان، جنگ‌جويان و غارنوردان
انسانهای قدیمی در جستجوی سرپناه به غارها پناه آوردند و از آن به عنوان خانه, قلعه و عبادتگاه استفاده کردند .
بعدها با توان دست و کمک اندیشه به حفر غار در محل دلخواه پرداختند و نیازهایشان را برآورده کردند.
بشر با کشف و بهره‌برداری از مهمترین نعمتی که در اختیار داشت بزودی آموخت که با نیروی خارق‌العاده اندیشه می‌تواند با ديگر امکانات و در هر نقطه‌‌ي دلخواه، سرپناهی بسازد و به‌اين ترتيب، کم‌کم نیاز مادی به غارها کمتر و کمتر شد.
غارها هم مثل دیگر اجزا طبیعی که بستر و گهواره بشر رو به رشد بود به فراموشی سپرده شد.
اندیشه بشر چونان اختاپوسی پرتوان از هر گوشه زمین هر خواسته‌ای را برای او به چنگ آورد و آنچه از سهم خود و دیگران در زمین وجود داشت را تصاحب کرد.
چه بسیار جاندار و بی‌جان که در میان فشار بازوان این اختاپوس به ورطه نابودی افتادند.
این بار آدمیان در جستجوی نهانگاهی دست نیافتنی دوباره سراغ از غارها گرفتند.
ثروت خود را در آن پنهان کردند و آرامشی که در انبوه دغدغه های خود ساخته گم کرده بودند، در آنجا جستجو کردند.
بعضی از آنها در لباس پیامبران به جمع بشر بازگشتند تا بلکه بتوانند بازوان اختاپوس را به فرمان خردمندانه‌ای بکار گیرند و از نابودی بشر به دست خود جلوگیری کنند.( دیدیم که چندان موفق نبودند.)
از استفاده‌های مختلفی که در اعصار مختلف از غارها شده است آثاری به یادگار مانده و در آنها به چشم می خورد که خود به موضوعی برای دست درازی بشر طماع و حریص تبدیل شده است.
گنج جویان در جستجوی نشانه‌های زندگی قدیمی و یا ثروتی پنهان شده در نهانگاه به بهانه کاویدن, به دریدن بی رحمانه دل زمین می‌پردازند.
خیال به چنگ آوردن آسان و سریع ثروتی بزرگ در وجود بسياري ازنوع بشر وجود دارد. انتخاب راه واقعی کردن این خیال کاری‌ست که سرنوشت انسان را به تباهی و یا سعادت رهنمون می‌کند.
در بسیاری از کشورهای مترقی راه‌های منطقی, عملی و علمی پیش روی کسانی گذاشته‌اند که ثروت خیالی خود را در قالب گنج می‌جویند.
در ایران به دلیل نداشتن روشی قانونی و مشخص، گنج جویان تبدیل به جنگ‌جویانی شده اند که با تشکیل مخوف‌ترین و خطرناکترین گروه‌ها با روش‌های ابتدایی مبادرت به اکتشاف گنج می‌کنند و در این رهگذر نه به محیط , نه به خود و نه حتا به گنج رحم نمی‌کنند.
رويارویی غار نوردان با این گروهها برای‌شان خاطره‌ای می‌سازد که اگر جان سالم بدر برند کابوس آن را تا پایان عمر فراموش نمی‌کنند.
حاصل این روند نا بخردانه چیزی به جز گسترش جنايت، نابودی ساختمانهای قدیمی و غارها و تخریب و یغمای آثار قدیمی , تضییع حقوق جستجو گر و یابنده آثار از طرفی و حقوق ملی و طبیعی از طرف دیگر نیست.


غارها "حاصل تلاش بی وقفه طبیعت طی میلیونها و میلیاردها سال" هم در این میان از تخريب و غارت بي‌نصيب نمی‌مانند.

0 comments: