کوهنوردان کرمانشاهی بر فراز آیلندپیکجام جم آنلاين: تيم 2نفره جام جم استان کرمانشاه قله 6200متري ايلندپيک هيماليا را فتح کرد. اين تيم به همراه 10نفر از کوهنوردان باشگاه فرهنگي - ورزشي شيرين فراز کرمانشاه طي يک برنامه 16روزه قله مذکور را زير پا گذاشتند. اين گروه طي اين مدت همچنين 5قله به ارتفاع 5400تا 5800متري را نيز فتح کردند. تيم کوهنوردي مشترک جام جم و شيرين فراز متشکل از رضا رحمتيان و حميدرضا مرادي با شعار «پيام صلح و دوستي ايران و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي براي جهانيان» عازم هيماليا شده بود، پس از صعود پرچم پرافتخار جمهوري اسلامي ايران را بر فراز قله ايلندپيک برافراشت. براساس همين گزارش ساعاتي پس از صعود اين گروه ، تيم اعزامي وزارت کار و امور اجتماعي ايران نيز متشکل از 14کوهنورد، قله مذکور را فتح کرد.


0 comments: