چند وقت قبل از مجموعه کتابهای پالتوئی " دفتر تحقیقات و شناسائی کوه های ایران " چشمم به کتابی تحت عنوان " صعود های سرعتی – استقامتی " افتاد . گردآوری کننده کتاب جناب آقای علی مقیم بود .
در این کوتاه سخن قصدی بر معرفی گردآوردنده کتاب ; که خود نامی آشناست ; ندارم . بلکه فقط برآن بودم که اشاره ی کوچکی بر اشتباه ی که در کتاب مذکور پیش آمده بنمایم .
درمقاله کوتاه " تئوری حرکت آزاد خط الراسی " متاسفانه نویسنده کتاب به غلط " فرامرز نصیری " نامی آورده شده است در صورتی که نویسنده واقعی این مقاله همنورد گرامی " حامد کرامت " می باشد .
( نوشته مذکور در بولتن " آوای دماوند " - شماره 45 – خرداد 1378 – بعنوان مقدمه ی گزارش پیمایش سرعتی – استقامتی دارآباد به پل خواب ( تهیه و تنظیم گزارش : فریبرز هوتهم ) آورده شده است . )
مدتی صبر نمودم تا شاید این اشتباه از طرف گردآوردنده در رسانه ای مانند مجله کوه و یا دیگر رسانه های چاپی و اینترنتی تصحیح گردد . اما متاسفانه خبری نشد .
متذکر می شم ; بدین وسیله تنها بر تصحیح نام نویسنده اصلی مقاله اصرار دارم و هر گونه انعکاس اظهار نظر از طرف نویسنده واقعی مطلب یعنی حامد کرامت را به زمان مناسبی که خودش لازم بداند می سپارم .
در عین حال تلاش و همت بی وقفه " مقیم " را همواره پاس داشته و آرزو میکنم که ایکاش همچو علی مقیم ; رضا زارعی ; عباس جعفری و تمامی کسانی که بدون پرداختن به حواشی تنها برای فرهنگ این سرزمین سوخته از خویشان ; دل می سوزانند ; قلم را به نجوا و فریاد می نشانند و دستی بر آتش دارند .... هزاران داشتیم .
در خاتمه یادآوری می نمایم پرداختن به عناوینی چون " سرعتی – استقامتی " در کوهنوردی و عدم وجود تعریف شفاف از آن به لحاظ ورزشی و مسائل دیگر مرتبط با آن جای بحث و تعمل بیشتر دارد که در این مقال نمی گنجد


معرفی کتاب :
نام کتاب : صعودهای سرعتی – استقامتی
گرآورنده : علی مقیم
شمارگان : 2000 جلد
چاپ اول : زمستان 84

فهرست :
مقدمه گردآورنده علی مقیم
تئوری حرکت آزاد خط الراسی حامد کرامت
برج – آزادکوه فریبرز هوتهم
دارآباد – پل خواب فریبرز هوتهم
دنا رضا کریمی
دیزین – خاتون بارگاه فریبرز هوتهم
صعود سرعتی یال های مختلف دماوند مرحوم جلال فروزان ( رابوکی )

منابع و ماخذ :
بولتن آوای دماوند ; باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند
کوهنوردان شیراز
ماهنامه انجمن کوهنوردان
کوهنوردان لرستان

0 comments: