وقتی که سنگنوردها ازطناب سنگنوردی به جای کش بانجی استفاده میکنند باید هم به جای صخره از ساختمان بالا بروند
فرستنده ایمیل: پوریا مشهوری نژاد

0 comments: