از طرف هیات مدیره و اعضاء

باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند

روز دوشنبه - 14 اسفند 85

مراسم تجلیل ازهمنورد گرامی

علی اصغر غنی پور

برگزار می گردد


******

از اعضاء محترم ، دوستان وکوه نوردان گرامی دعوت بعمل می آوریم در این مراسم حضور بهم رسانند

0 comments: