فصل نامه کوه – شماره 1


فصل نامه کوه – شماره 1
سال اول – زمستان 1374
64 صفحه – 3000 ریال


فهرست مطالب :
سرمقاله
ویژگی های جغرافیای طبیعی ایران ...
جلال افتخاری
چرا ورزش؟ چرا کوه نوردی ؟ ...
دکتر حسن نیکو نام
ماجراجویان عزیز ایرانی ! ... رینهولد مسنر
مسنر و چهارده 8000 متری
با طبیعت ; از طبیعت : سیر و سفر با دوربین عکاسی ...
علی قلم سیاه
اطلاعات مرکز BANFF ( فستیوال سالانه کتب کوه نوردی ) ... ترجمه : حسن سوداگر
اتحادیه بین المللی کوه نوردی ( UIAA ) ..... عضویت افتخاری سه کوه نورد برجسته در UIAA
اخبار جدید از فدراسیون کوه نوردی و کشورهای عضو اتحادیه بین المللی کوه نوردان
ترجمه : وارطان زاکاریان
ضرورت دانش هواشناسی در محیط های طبیعی ... مهندس وارطان زاکاریان
اخبار فدراسیون کوه نوردی ...
تنها ، بدون دستگاه اکسیژن ، تا فراز فرازها :
نمونه ای از تهور،اراده همت بزرگ یک زن ...
آلیسون هارگریوز
سقوط و شکستی استخوان پای قهرمان قله های 8000 متری
پس از 77 سال ، در سن 90 سالگی ، بر فراز کوهی در قطب
جلیل کتیبه ای
اهمیت و ضرورت استاندار وسایل کوه نوردی ....
مهندس محمد تقی بهره ور
کوهستان خانه ماست ، محیط زیست آن را پاس بداریم ... دکتر محمد حسین جلالی
آلودگی از زمین دور باد !
... وحید عرفانی
پیش گفتاری بر صعود های سرعتی
... جلال رابوکی
صعود یکی از ارتفاعات جنوبی ایران .... کوه خامی ...
رسول عارف
افتتاح پناهگاه های کول جنون ، کولونچی ، صبح ، سیمرغ
نگاهی به گذشته کوهنوردی ایران ... برگی از مجله تربیت بدنی شماره 25 سال 1328
برگی از مجله نیرو و راستی شماره 5 سال 1322
محمد کاظم گیلانپور
اسکی روی قوزهای برفی ... دکترمحسن محسنین
آخرین تحقیقات فدراسیون اسکی در خصوص انتخاب وسایل اسکی
ترکیب مدرسه و اسکی در کشور اتریش


0 comments: