نامه ارائه شده را که به امضاء نخبگان و متخصصین محیط زیست رسیده است را بخوانید و شما هم به جمع معترضین بپیوندید
****
با تشکر از فرشید فاریابی

0 comments: