فصل نامه محیط کوهستان - شماره 6 - زمستان 85


فصل نامه محیط کوهستان
MOUNTAIN ENVIRONMENT

فصل نامه علمی – ترویجی
نشریه داخلی انجمن حفظ محیط کوهستان
سردبیر و مدیر اجرائی : عبداله اشتری
شماره 6 – زمستان 1385
»»»»««««

فهرست مطالب :
سخن سر دبیر
مقاله ویژه / چالش به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیائی در توسعه پایدار کوهستان

منبع : " پژوهش و توسعه ی کوهستان " / جلد سوم –شماره 4 نوامبر 2003
ارزیابی عملکرد و نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی
گفتگو با خانم دکتر مه لقا املاح
سیاست و قانون در کوهستان
گزارش
مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی منطقه ی زاگرس مرکزی
گیاهان کوهستان های ایران
بومادران کوهستانی ; چوپان کبریتی
مقالات
· پیامدهای تغییر آب و هوای زمین بر محیط زیست کوهستان ; فلات ایران
· تنوع زیستی کوه ها
· نقاط داغ جهانی ; تضمین منطقه ای ; معیشت محلی
· نقش تخریبی دام در محیط کوهستان
· بررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی کوهستانی
· اهمین کوهنوردی خلاقانه و اکو توریسم
حامیان کوهستان
· آشنائی با جهانگیر جانفزا .... محیط بان نمونه کهگیلویه و بوید احمد
· نگاهی به فعالیت های جمعیت همیاران طبیعت نیشابور
حکایت های کوه
· شعرا ; نقاشان ; کوه ها و من
· صعود به قله ی قندیل به مناسبت روز جهانی محیط زیست
رویدادها
نامه های رسیده

0 comments: