رييس سابق هيات مديره انجمن كوهنوردان گفت:«انجمن بايد مدافع و خاستگاه تمام كوهنوردان باشد و اتفاقا اعضااين تشكل وظيفه سخت‌تري نسبت به اين اتحاد و همبستگي دارند و بايد منافع و اهداف انجمن را ارجح به منافع فردي و گروهي قرار دهند.»
به گزارش خبرگزاري ميراث‌فرهنگي، كيومرث بابازاده در مجمع عمومي انجمن كوهنوردان ايران گفت:«عواملي كه باعث مي‌شوند تا جمعي به صورت خاصي از روابط يا نهاد، عرصه عمومي خوانده شود، حضور انسان‌هايي است كه برابري ميان خود را، در طرح مطالب و دسترسي به گفتن و نقد كردن پذيرفته باشند.» ادامه مطلب را اینجا بخوانید

0 comments: