بخش پذیرش عضو از آئین نامه کمیته فنی تخصصی کوهنوردی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند بتصویب هیات مدیره باشگاه رسید. عمده ترین تغییرات در نحوه عضوگیری بشرح ذیل میباشد :
اول - عضو موقت: از تمامی افرادی که داوطلب عضویت در باشگاه هستند بدون در نظر گرفتن زمان و تعداد ثبت نام ( بر اساس ضوابط آئین نامه ثبت نام ) بعنوان عضو موقت بعمل خواهد آمد.
دوم - شرکت در دوره های آموزشی: اعضاء موقت از تاریخ ثبت نام لازم است نسبت به شرکت در کلاسهای کارآموزی کوهپیمائی یعنوان اولین دوره اقدام نموده؛ کمیته فنی تخصصی ملزم به برگزاری دوره فوق پس از رسیدن به حد نصاب می‌باشد.
سوم - شرایط رسمیت یافتن عضویت موقت: اخذ مدارک کارآموزی کوهپیمائی، یخ و برف، سنگنوردی مصوب فدراسیون، پشت سر گذاشتن دروس عملی و تئوریک به شرح آئین نامه، شرکت در حداقل 5 برنامه مورد تائید کمیته فنی تخصصی طبق تبصره همین آئین نامه، داشتن حسن اخلاق و رفتار گروهی و آمادگی جسمانی لازم و توان فنی که به تائید سرپرستان برنامه های آنها رسیده شده باشد.
چهارم - در صورت عدم رعایت موارد مدرج در آئین نامه و عدم رعایت ضوابط اخلاقی و رفتاری و منش ورزشی با تشخیص کمیته فنی تخصصی و تائید مدیر عامل محدودیتهائی قابل اعمال خواهد بود.

0 comments: