بر اساس آگهی مجمع عمومی عادی انجمن کوه نوردان ایران؛ این مجمع در روز پنجشنبه مورخه 2/9/85 تشکیل جلسه داد، نتایج بدست آمده از شمارش آراء اعضاء حاضر در جلسه برای انتخاب هیات مدیره دوره جدید انجمن به شرح زیر می‌باشد:
- عباس محمدی
- افسر شاندیز
- محمود بهادری
- پرستو ابریشمی
- محمد علی رودی
- شکور لطفی
-اسماعیل رضائی

آقایان محسن فوقانی و سورن سپانیان بعنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند، آقای کیومرث بابازاده همچنین بعنوان بازرس انجمن و آقای مهندس کاوه کاشفی بعنوان بازرس علی البدل مورد موثق جمع قرار گرفتند.
لازم به ذکر است اعضا هیات مدیره و بازرس دوره قبل انجمن شامل افراد زیر بود:
- کیومرث بابازاده
- محمد نوری
- کاوه کاشفی
- جواد نظام دوست
- مرحوم جواد حضرتی پور
- اختر شاندیز محمد علی رودی
- بازرس عباس محمدی

از طرف هیات مدیره و اعضاء با شگاه کوه نوردی و اسکی دماوند ضمن گفتن خسته نباشید به هیات مدیره قبل؛ برای منتخبین جدید انجمن آرزوی موفقیت داریم.

0 comments: