گذری کوتاه بر دیواره علم کوه - مسیر 52 لهستانیها


گزارشی زیبا و صادقانه ای از افشین یوسفی در کار مشترکش با کاظم فریدیان .... این گزارش و نوشتارهائی از این دست به واقع قسمتی از تاریخ کوهنوردی ایران خواهند بود .... برای مطالعه آن اینجا را کلیک کنید.
افشین یوسفی

کاظم فریدیان

0 comments: