بدلیل مشکلات بوجود آمده فعلا این پست حذف میشود
تا در پستی کامل تر به دیگر مشکلات غارهای ایران اشاره شود

0 comments: